Avís legal

La finalitat d’aquesta pàgina web és informar sobre el Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (FHAR), sobre el programa, continguts i activitats previstes i facilitar l’accés al sistema d’inscripcions.

La informació que s’ofereix a través d’aquesta web és la vigent en el moment de la publicació i s’anirà actualitzant tant aviat com sigui possible quan es produeixin canvis.

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a una base de dades el responsable de la qual és l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), amb la finalitat d’atendre les seves consultes, l’enviament d’informació i la gestió de les inscripcions i atenció als inscrits al FHAR 2022.
L’IMHAB, en compliment de la normativa de protecció de les dades de caràcter personal, garanteix la confidencialitat de les dades personals que es puguin obtenir utilitzant els formularis.

Quan sigui necessari per al compliment de les finalitats establertes, les dades podran ser cedides a proveïdors, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de dades, en qualitat d’encarregat de tractament.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions informatives, per qualsevol mitjà, relatives a altres serveis de l’IMHAB que puguin ser del seu interès. Si bé podrà, en qualsevol moment, oposar-se a aquest tipus d’enviaments, demanant la baixa de la subscripció a la llista de distribució.

La utilització del lloc web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web.